Disclaimer

Bij gebruik van de website www.TBQ.nl van TBQ gelden voor de gebruiker de volgende bepalingen:


Toegang tot onderdelen van deze website wordt verleend op strikt persoonlijke basis. Een login-naam, wachtwoord en/of ander identificatiemiddel mag alleen worden gebruikt door de natuurlijke persoon door wie deze voor de eerste keer zijn geregistreerd, en uitsluitend voor diens eigen gebruik van deze website. Het is gebruiker niet toegestaan van de via deze website aangeboden informatie, producten of diensten zodanig gebruik te maken dat dit leidt of kan leiden tot enige vorm van – al of niet commerciële – exploitatie van die informatie, producten of diensten of enig gedeelte daarvan door de gebruiker of een derde.

Gegevens die de gebruiker in het kader van aanmelding en/of bestellingen of anderszins aan TBQ opgeeft, worden door TBQ geregistreerd conform de toepasselijke wetgeving. De gebruiker heeft het recht de geregistreerde gegevens op te vragen. Voor zover de gebruiker constateert dat gegevens over hem niet juist zijn, zal hij TBQ daarvan in kennis stellen.

Hoewel TBQ veel aandacht heeft besteed aan het samenstellen van deze website, zijn TBQ, uitgevers, auteurs en/of redacteuren op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolledigheden van de informatie, producten en/of diensten die door middel van, dan wel via deze website wordt verschaft. Dit geldt ook voor schade door virussen en/of niet-bereikbaarheid van de website of een website waarnaar wordt verwezen.

Alle informatie op deze website is beschermd door de Auteurswet, tenzij wettelijk anders is bepaald. Informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TBQ.

Met betrekking tot de TBQ-publicaties die via deze website geraadpleegd kunnen worden, geldt het volgende:

  • TBQ behoudt zich met betrekking tot de TBQ-producten (en producten van derden die via de website ontsloten worden), alle rechten voor. Niets uit deze publicaties mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van TBQ;
  • voor zover het maken van kopieën uit TBQ-producten (en producten van derden die via de website ontsloten worden) is toegestaan op grond van artikel 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. het Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp);
  • hoewel TBQ en degenen die aan de samenstelling van de TBQ-producten (en producten van derden die via de website ontsloten worden) hebben meegewerkt een zo groot mogelijke zorgvuldigheid hebben betracht bij zowel het verzamelen als bij het verwerken en opstellen van de in deze publicaties vervatte gegevens, moet nochtans niet worden uitgesloten dat deze publicaties onvolledig zijn of dat zij onjuistheden of onvolkomenheden bevatten. Degene die van de publicaties en de daarin vermelde gegevens gebruik maakt, aanvaardt dan ook daarvoor zelf het risico;
  • iedere aansprakelijkheid voor zowel schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de TBQ-producten (en producten van derden die via de website ontsloten worden), als schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van eventuele (druk)fouten, onvolledigheden en onvolkomenheden van deze publicaties wordt door TBQ en degenen die aan de samenstelling van de TBQ-producten (en producten van derden die via de website ontsloten worden),  hebben meegewerkt uitdrukkelijk uitgesloten.

Op alle overeenkomsten met en producten van TBQ zijn de Algemene Voorwaarden van TBQ van toepassing. In deze Algemene Voorwaarden zijn onder meer bepalingen opgenomen omtrent leveringstermijnen, aansprakelijkheden en reclames.

De Algemene Voorwaarden zijn hier te raadplegen of op te vragen bij TBQ.