Support & Kennis

FAQ

Lees hieronder de veelgestelde vragen

Waarvoor kan Brandcheck gebruikt worden?

Door het invullen van de vragen kan worden aangetoond of / in hoeverre het gebouw met de zorgfunctie uit het Bouwbesluit voldoet aan de eisen die hieraan gesteld worden m.b.t. de brandveiligheid (zgn compliancy).

Het is een check op de BIOC (Bouwkundige, Installatietechnische, Organisatorische, Culturele) aspecten.

Brandcheck is niet rule-based, maar risk-based.

Doordat de uitkomsten van ieder gebouw op een centraal dashboard worden gepresenteerd, krijgt de gebouweigenaar inzicht in de staat van zijn gehele bouwvoorraad m.b.t. de brandveiligheid.

Wie is de doelgroep voor Brandcheck?

Het bestuur van een zorginstelling, brandveiligheid verantwoordelijke of facilitymanager, die integraal verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van cliënten, werknemers, (externe) hulpverleners en omwonenden. Brandcheck brengt ‘as-is’ situatie van brandveiligheid van zorginstellingen in kaart.

Bevoegd gezag en stakeholders. Als het bestuur van de zorginstelling toestemming ervoor geeft, kunnen de resultaten en daarmee de brandveiligheid van de gebouwvoorraad, c.q. een specifiek gebouw aan hen getoond worden.

Hoe is Brandcheck opgebouwd en hoe werkt het?

Brandcheck bestaat uit een dashboard om de resultaten te presenteren en 2 apps om gegevens te verzamelen.

Op het dashboard kunnen algemene gegevens worden ingevuld over het gebouw, o.a. de functie van de afdeling. Ook kan de ambitie van de bestuurder m.b.t. brandveiligheid van het gebouw (= het geaccepteerde minimale brandveiligheidsniveau) worden opgegeven.

De gegevens van het gebouw worden opgehaald m.b.t. mobiele devices (tablet en / of smartphone). Deze worden verzameld door medewerkers en een expert.

De vragen die gesteld worden en de verwerking van de antwoorden gebeurt in/met een rekenhart dat door TNO gemaakt is.

Hoe is de risicobenadering toegepast in Brandcheck?

De antwoorden die gegeven worden op de vragen van Brandcheck worden ‘gewogen’: hoe ernstig is de afwijking van de voorgeschreven maatregelen.

In hoeverre kan met andere dan de voorgeschreven maatregelen toch aan de bovenliggende functionele eisen uit het Bouwbesluit worden voldaan.

Hoe verhoudt Brandcheck zich t.o.v. andere tools?

Brandwijzer is een applicatie die gemaakt is in opdracht van de ‘Zorg Brandveilig’ en gefinancierd door Ministerie van VWS. Deze applicatie richt zich op bewustwording van de risico’s die in een zorggebouw optreden m.b.t. de brandveiligheid.

RAM is een instrument van de veiligheidsregio’s/brandweer en is één van de middelen die bijdraagt aan een uitgebreide risicoanalyse. De risicobeheerder vult de RAM samen in met de gebruiker van een gebouw en helpt onder meer te analyseren op bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten. De RAM kent vijf meetpunten die gaan over het ruimtelijk profiel, veilige ontvluchting en toetreding, beheersbaarheid incident en gedrag & houding. Het richt zich op brandrisico en beheersbaarheid van de brand in één complex.

Is Brandcheck ‘moeilijk’ in gebruik?

Nee, Brandcheck is ‘eenvoudig’ in gebruik:
– De expert app stelt vragen die een brandveiligheidsdeskundige binnen een organisatie moet kunnen beantwoorden.
– De medewerker app bestaat uit 25 vragen die door ‘normaal’ gekwalificeerd personeel beantwoord moet kunnen worden.

Heeft Brandcheck nog extra features?

Zowel met de medewerker app als met de expert app kunnen foto’s worden gemaakt en opgeslagen bij de resultaten van de scan.

Met de expert app kunnen ‘pinpoints’ geplaatst worden op een plattegrond van de afdeling waaraan foto’s of opmerkingen gehecht kunnen worden.

Wat krijgt u te zien nadat de vragen zijn beantwoord?

Op het dashboard:
– Worden de geaggregeerde resultaten van de gehele gebouwvoorraad getoond.
– Ziet u per gebouw de score van deverschillende operationele doelen.

Per gebouw kan een rapport worden gegenereerd waarin:
– De uitkomsten van de inspectieronde, uitgevoerd met de expert- en medewerker app, worden getoond.
– De afwijkingen worden gegeven.
– Opmerkingen en ‘pins’ die bij een vraag zijn gegeven, worden opgenomen.

Zijn de uitkomsten direct te gebruiken om de brandveiligheidssituaties te verbeteren?

De vragen waarop een negatieve score is gebaseerd worden getoond:
– Als het een relatief simpele of eenduidige reden is waarom ‘stoplicht op rood gaat’, kan die onvolkomenheid worden hersteld en zal het stoplicht van rood, groen worden.

– Meer complexe afwijkende situaties kunnen niet zomaar worden hersteld, maar kunnen bijvoorbeeld met (geaccepteerde) gelijkwaardige oplossingen worden opgelost. Hiervoor dient Brandadvies (thans nog in ontwikkeling) gebruikt te worden.

Helpdesk

Staat uw vraag er niet bij? Neem contact met onze helpdesk op via support@tbq.nl of +31 (0)348 489600

Maandag t/m vrijdag 
08.30 uur – 17.00 uur